Leveringsvoorwaarden van Lunchexpress-zaltbommel

Ingeschreven bij de K.v.K te Tiel onder de bedrijfsnaam Lunchexpress-zaltbommel.nl. De Algemene Voorwaarden kunt u kunt u ook gratis per email op vragen

 •    ART. 01 - TOEPASSELIJKHEID

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van Lunchexpress-zaltbommel gevestigd te zaltbommel. 2. De opdrachtgever c.q. de koper zal in het navolgende worden aangeduid als: “de wederpartij”. 3. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 4. Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geld als instemming met de toepassing ervan. 5. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 •    ART. 03 - AANBIEDINGEN

  1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc, van Lunchexpress-zaltbommel zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten, indien een offerte c.q aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft Lunchexpress-zaltbommel het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. 2. Getoonde en verstrekte monsters en/of modellen e.d. gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 3. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden, sociale verzekeringen e.d., is Lunchexpress-zaltbommel gerechtigd de verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door Lunchexpress-zaltbommel worden uitgegeven en in werking treden, dan is Lunchexpress-zaltbommel gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen. 4. Al de door Lunchexpress-zaltbommel geoffreerde prijzen zijn inclusief het geldende tarief omzetbelasting en inclusief bezorgkosten.
 •    ART. 05 - LEVERING EN LEVERINGSTERMIJNEN

  1. Levering geschiedt franco, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Betaling bij aflevering. Wanneer op factuur wordt geleverd dient de pakbon te worden ondertekend voor ontvangst. 2. Opgegeven termijnen waarbinnen zaken moeten zijn geleverd c.q. werkzaamheden moeten worden zijn verricht, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient Lunchexpress-zaltbommel derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld. 3. Bij levering in gedeelte wordt elke fase als een afzonderlijke transactie beschouwd. 4. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering. 5. Indien het niet mogelijk blijkt niet bederfelijke c.q. houdbare zaken aan de wederpartij te leveren dan wel de te verrichten werkzaamheden uit te voeren, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, behoudt Lunchexpress-zaltbommel zich het recht voor de zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. Lunchexpress-zaltbommel stelt de wederpartij schriftelijk in kennis van de verrichte opslag en/of de belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en stelt daarbij tevens een redelijke termijn waarop de wederpartij Lunchexpress-zaltbommel in staat moet stellen de werkzaamheden te hervatten en/of de zaken te leveren. 6. Indien de wederpartij ook na verloop Lunchexpress-zaltbommel gestelde redelijke termijn, als bepaald in het vorige lid van dit artikel, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij door het enkele verloop van 1 (één) maand, gerekend vanaf de datum van opslag c.q. belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, in verzuim en heeft Lunchexpress-zaltbommel het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling. zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schaden, kosten en interesten gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 7. Indien het niet mogelijk blijkt bederfelijke c.q. niet houdbare zaken (food producten) aan de wederpartij te leveren, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, zal Lunchexpress-zaltbommel zich inspannen de zaken te verkopen. Indien Lunchexpress-zaltbommel er niet in slaagt de betreffende zaken te verkopen, behoudt hij zich het recht voor de zaken te vernietigen. Bij verkoop respectievelijk vernietiging van de zaken als hiervoor beschreven, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van Lunchexpress-zaltbommel vergoeding van schade en/of gederfde winst te vorderen. 8. Het bepaalde in dit artikel laat de verplichting van de wederpartij de overeengekomen c.q. bedongen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslagkosten en/of andere kosten, te voldoen onverlet. Een ingevolge artikel 5.7 eventueel ontvangen verkoopbedrag strekt in mindering op hetgeen de wederpartij aan Lunchexpress-zaltbommel verschuldigd is. 9. Levering van zaken geschiedt, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen, éénmalig op het schriftelijk met de wederpartij overeengekomen (afleveradres), ook al zijn de bestelde zaken door de wederpartij bestemd om over verschillende adressen te worden gedistribueerd. 10. Lunchexpress-zaltbommel is verplicht de verpakking van de door hem geleverde zaken van de wederpartij terug te nemen, indien de wederpartij voor die verpakking statiegeld aan Lunchexpress-zaltbommel heeft betaald, of verschuldigd is, mits de verpakking onbeschadigd en compleet is en wederom als verpakking voor dezelfde soort zaken als waartoe zij gediend heeft, aangewend kan worden.
 •    ART. ART. 07 - EMBALLAGE

  1. De niet voor eenmalig gebruik bestemde emballage, waarin zaken worden afgeleverd, blijven eigendom van Lunchexpress-zaltbommel en mogen door de wederpartij niet voor andere doeleinden worden gebruikt, dan waardoor ze zijn bestemd. 2. Lunchexpress-zaltbommel is gerechtigd voor deze emballage, bij de wederpartij, statiegeld in rekening te brengen. Lunchexpress-zaltbommel is verplicht de emballage terug te nemen, mits franco geretourneerd, tegen de prijs die de wederpartij in rekening is gebracht, gedurende een door Lunchexpress-zaltbommel bepaalde periode na de leveringsdatum. Uiterlijk een kalendermaand. 3. Indien emballage beschadigd, incompleet of verloren is geraakt, dan is de wederpartij voor deze schade aansprakelijk en zal Lunchexpress-zaltbommel de emballage tegen kostprijs in rekening brengen bij de wederpartij.
 •    ART. 09 - AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE

  1. Lunchexpress-zaltbommel kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van zijn handelen of nalaten in de ruimste zin des woords. Behoudens voor zover aan diens grove schuld, grove nalatigheid en/of opzet is te wijten, danwel indien uit wettelijke bepalingen van dwingend recht anders voortvloeit. Een zelfde beperking geldt ten aanzien van personeelsleden of andere derden die Lunchexpress-zaltbommel bij de uitvoering van zijn werkzaamheden inschakelt. 2. Verminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Lunchexpress-zaltbommel uit welken hoofde ook – beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de geleverde zaken c.q. de uitgevoerde werkzaamheden. Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding. 3. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is Lunchexpress-zaltbommel nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door Lunchexpress-zaltbommel gesloten verzekering. 4. Indien zich in de geleverde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen, die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht Lunchexpress-zaltbommel zich die zaken kosteloos te vervangen. Lunchexpress-zaltbommel staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijk levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd. 5. In alle gevallen is de termijn waarbinnen Lunchexpress-zaltbommel tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan. 6. Zo door Lunchexpress-zaltbommel geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.
 •    ART. 11 - EIGENDOMSVOORBEHOUD

  1. Lunchexpress-zaltbommel behoudt zich de eigendom van geleverd en te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de wederpartij aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens Lunchexpress-zaltbommel heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de prijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake, eventuele schadevergoeding wegens tekort schieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij. 2. Ingeval Lunchexpress-zaltbommel een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeen komst als ontbonden, omverminderd het recht van Lunchexpress-zaltbommel vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen. 3. De wederpartij is verplicht Lunchexpress-zaltbommel terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derde rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.
 •    ART. 13 - FAILLISSEMENT-BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID e.d

  1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en Lunchexpress-zaltbommel gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de bedelpartij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, door executoriale beslaglegging wordt getroffen, onder curatele of onder bewind wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens zake van de (voorlopige) surséance van betaling de uit de overeen komst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
 •    ART. 15 - ANNULERING EN ONTBINDING

  1. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:65 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij annulering krachtens dit artikel is overeengekomen. 2. Annulering door de wederpartij is slechts mogelijk indien Lunchexpress-zaltbommel daarin toestemd. Alsdan is de wederpartij aan Lunchexpress-zaltbommel, naast vergoeding van ten minste 30% van de koopsom c.q afgesproken prijs, verplicht tot afname van reeds bestelde zaken, alsdan niet be- of verwerkt, tegen betaling van de kostprijs. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart Lunchexpress-zaltbommel ter zake. 3. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.
 •    ART. 02 - OVEREENKOMSTEN

  1. De wederpartij zal zich te allen tijde en op elk verzoek van Lunchexpress-zaltbommel dienen te legitimeren door middel van een geldig en huidig, d.w.z. niet ouder dan een halfjaar, uitreksel van de Kamer van Koophandel en door middel van een paspoort c.q. rijbewijs. Lunchexpress-zaltbommel is bevoegd hiervan een kopie te maken. 2. Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van Lunchexpress-zaltbommel bindend, tenzij de wederpartij niet heeft voldaan aan hetgeen in het lid 1 van dit artikel is voorgeschreven. 3. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst naar schriftelijke bevestiging door Lunchexpress-zaltbommel bindend.
 •    ART. 04 - INSCHAKELING DERDEN

  1. Lunchexpress-zaltbommel is bevoegd ter uitvoering van hetgeen is overeengekomen derden in te schakelen.
 •    ART. 06 - VOORTGANG LEVERING

  1. Wanneer de levering of de werkzaamheden, door oorzaken buiten de schuld van Lunchexpress-zaltbommel, niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, is Lunchexpress-zaltbommel gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten, waaronder begrepen voorrijkosten, aan de wederpartij in rekening te brengen. 2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze onuitvoerbaar is, hetzij ten gevolge van aan Lunchexpress-zaltbommel niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook, dan heeft Lunchexpress-zaltbommel het recht te vorderen dat de aan hem verstrekte opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering van de opdracht mogelijk wordt, behoudens wanneer hetzelve ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. 3. Alle onkosten welke door Lunchexpress-zaltbommel worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 •    ART. 08 - RECLAMES EN RETOURZENDINGEN

  1. De wederpartij is verplicht direct na het in ontvangst nemen van bederfelijke c.q. niet houdbare zaken (food producten) tot controle ervan over te gaan. Met betrekking tot deze food producten moeten reclames van welke aard dan ook binnen 24 uur na aflevering telefonisch of per fax door de wederpartij aan Lunchexpress-zaltbommel zijn gemeld. 2. Indien bovengemelde reclame(s) niet binnen de daar bedoelde termijnen aan Lunchexpress-zaltbommel kenbaar is c.q. zijn gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen. 3. Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op. 4. Lunchexpress-zaltbommel dient in staat te worden gesteld de reclame te onderzoeken. 5. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending van geleverde zaken noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van Lunchexpress-zaltbommel indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door Lunchexpress-zaltbommel te bepalen wijze. Retourzending geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij Lunchexpress-zaltbommel de reclame gegrond verklaard. 6. Ingeval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 9.
 •    ART. 1O - BETALING

  1. Betaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden, ook indien conform artikel 5 niet kan worden geleverd, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. 2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald. A) zal vanaf dat tijdstip aan de wederpartij een kredietbeperkingstoeslag ter grootte van 2% inrekening worden gebracht, zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling zal zijn vereist; B) zal de wederpartij aan Lunchexpress-zaltbommel een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt; C) zal de wederpartij, na daartoe door Lunchexpress-zaltbommel te zijn gemaand, terzake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn van 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van 150 euro; D) heeft Lunchexpress-zaltbommel het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van ten minste 20 euro terzake administratiekosten bij de wederpartij in rekening te brengen, Lunchexpress-zaltbommel zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden. 3. Ter keuze van Lunchexpress-zaltbommel kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding. 4. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Lunchexpress-zaltbommel bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijk zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geld reeds voor het moment van in verzuim zijn, indien Lunchexpress-zaltbommel het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen. 5. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en strekken vervolgens ter afdoening van de opeisbare factuur die het langst openstaat, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 6. Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op Lunchexpress-zaltbommel heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de wederpartij af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening, geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
 •    ART. 12 - PAND/WARRANTAGE

  1. Tot op het tijdstip waarop de wederpartij volledig aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens Lunchexpress-zaltbommel heeft voldaan, is de wederpartij niet bevoegd geleverde zaken aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht erop te vestigen, en/of de zaken voor opslag in de feitelijke macht van één of meerdere financiers te brengen (warantage). daar zulks zal worden aangemerkt als toerekenbare niet nakoming aan diens zijde. Lunchexpress-zaltbommel kan alsdan terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, diens verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van Lunchexpress-zaltbommel op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.
 •    ART. 14 - OVERMACHT

  1. In geval nakoming van datgene waartoe Lunchexpress-zaltbommel krachtens de met de wederpartij gesloten overeen komst is gehouden, niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare nietnakoming aan de zijde van Lunchexpress-zaltbommel, of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeen komst door Lunchexpress-zaltbommel ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van Lunchexpress-zaltbommel, is Lunchexpress-zaltbommel gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovengenoemde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens Lunchexpress-zaltbommel tot aan dat moment te voldoen. 2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze e.d. omstandigheden: verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuur-verschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niettijdige nakoming plaatsvindt bij Lunchexpress-zaltbommel, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld. 3. In geval de wederpartij op enigerlei wijze tegenover Lunchexpress-zaltbommel in gebreke mocht blijven prompt aan zijn verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, executoriale beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de onderneming van de wederpartij, wordt al hetgeen door hem uit hoofde van enigerlei contract aan Lunchexpress-zaltbommel verschuldigdis, dadelijk en volledig opeisbaar.
 •    ART 16. - TOEPASSELIJKHEID RECHT/BEVOEGDE RECHTER

  1. Op de tussen Lunchexpress-zaltbommel en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht. 2. Eventuele geschillen zullen worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat Lunchexpress-zaltbommel de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar Lunchexpress-zaltbommel gevestigd is, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.
><div class=